Dersom du er påført personskade eller tap, bør du som hovedregel kontakte advokat så snart som mulig. Dokumentasjon og bevis bør innhentes umiddelbart, inkludert fysiske bevis og opptak av vitneutsagn. Det foreligger også frister for foreldelse. Profesjonell juridisk bistand er nødvendig for å vurdere saken og forfølge denne ved forhandlinger eller i rettssystemet.

Thailand har for øvrig særskilte bestemmelser om personskade som følge av medisinsk feilbehandling.

Som hovedregel er erstatningssaker en ren sivil sak men kan også, avhengig av omstendighetene, inngå som del av en straffesak. Dette kan virkning på rettsgebyret.

Generelt tilkjennes erstatning for lidt dokumentert tap samt også for "tort og svie". Som hovedregel vil erstatningsutmåling knyttet til såkalt “tort og svie” være begrenset. Ved tap av forsørger har domstolene, avhengig av omstendighetene, fastsatt betydelige erstatningsbeløp.