Prosessen med å inngå ekteskap i Thailand er ganske enkel. Utenlandske statsborgere trenger dokumentasjon fra sine respektive ambassader på at det ikke foreligger forhold til hinder for å inngå ekteskap og de enkelte ambassader og konsulater har noe ulik praksis i forhold til slik dokumentasjon. Innhentet erklæring må oversettes til thai og legaliseres etter Thai lov. Når alle dokumenter er på plass, kan ekteskapet registreres hos det lokale Thai distriktskontorer kjent som "amphur" eller "khet '.

Barnefordelingssaker
I henhold til thailandsk lovgivning skal spørsmålet om barnefordeling behandles etter kapittel 5 i “Civil and Commercial Code” under bestemmelsene om opphør av ekteskap og rettigheter og plikter for foreldre og barn. Kontakt oss for mer informasion.

Skilsmisse i Thailand
Hovedregelen ved skilsmisse i Thailand er at all ekteskapelig eiendom (synd somros) skal deles likt. Personlige eiendeler (synd Suan Tua) forblir eid av den enkelle. Som ekteskapelig eiendom anses det som er ervervet under ekteskapet uavhengig om dette har skjedd i form av arv eller gave.

Personlige eiendeler er aktiva anskaffet før ekteskapet som f.eks bolig etc. Dersom begge parter er enige er saksbehandlingen relativt enkel. Begge ektefeller har ansvar for gjeld knyttet til husholdning, utdanning og medisinske regninger. Man kan ha en prenuptial avtale som er gyldig og der eiendommen er underlagt utenlandske lover. Det er også mulig å inngå ektepakt som regulerer hva partene skal beholde i tilfelle skilsmisse. Slik ektepakt bør settes opp av advokat og det foreligger særskilte formkrav samt at to vitner må signere ektepakten for at denne skal være gyldig.

Bestemmelsene om likedeling kommer til anvendelse selv om det er bare en av ektefellene som har hatt inntekter. Hvis partene ikke blir enige om oppgjør og hvem som f.eks skal betale for barnas utdanning og dekning av levekostnader, kan dette kreves fastsatt for domstolene. Utmåling skjer ut fra partenes økonomi og mottakers status.